ANALIZA TLA

Za Vas radimo uzorkovanje za analize tla, preporuke gnojidbe ….

Poljoprivredni proizvođači dužni su

pratiti stanje poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi u ARKOD sustavu, prema zakonu o poljoprivrednom zemljištu NN 20/2018 (članak 7.), ispitivanjem plodnosti tla periodično najmanje svake četvrte godine.

Analiza tla ?

Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta NN 47/2019 (članak 32.)
navodi obavezne Parametre za ispitivanje plodnosti tla:

 

Osnovne agrokemijske analize tla za jednogodišnje/ratarske kulture:

reakcija tla (pH KCl i H2O)

sadržaj humusa

sadržaj fiziološki aktivnih hranjiva P2O5 i K2O

hidrolitska kiselost ili sadržaj ukupnih karbonata

mehanički sastav tla

Osnovne agrokemijske analize tla za trajne nasade:

reakcija tla (pH KCl i H2O)

sadržaj humusa

sadržaj ukupnog dušika

sadržaj fiziološki aktivnih hranjiva P2O5 i K2O

hidrolitska kiselost ili sadržaj ukupnih karbonata

sadržaj fiziološki aktivnog vapna (samo kod trajnih nasada kada je sadržaj karbonata veći ili jednak 10%)

sadržaj skeleta (kod skeletnih tala)

mehanički sastav tla

Analiza tla podrazumijeva

postupak uzimanja uzoraka tla

laboratorijsku analizu uzoraka i

interpretaciju rezultata

U užem smislu analiza tla je
skup više različitih kemijskih postupaka kojima se utvrđuje,
kako razina hranjivih elemenata u uzorku tla, tako i njegova kemijsko-fizikalno-biološka svojstva značajna za ishranu bilja, odnosno za zdravlje bilja.

Rezultati analize tla omogućuju:

procjenu vrste i doze gnojiva za nadoknadu pojedinog hranjivog elementa u tlu

raspoloživost određenih elemenata u tlu

stanje i fenofazu usjeva te

planirani prinos usjeva

Gnojidbena preporuka

mora imati za podlogu fizikalno-kemijske podatke analize tla, a izračun potrebne doze mora uvažavati:

profitabilnost

planirani odnosno realno mogući prinos

specifične potrebe uzgajane kulture i

potencijal plodnosti tla

 

Svaka improvizacija, uključujući subjektivnu vizualnu procjenu,
najčešće rezultira smanjivanjem prinosa, kvalitete usjeva i
povećanje troškova proizvodnje.

U današnje vrijeme visokih cijena umjetnoga gnojiva i intenzivne proizvodnje,
analiza tla postaje neophodna u planiranju primarne poljoprivredne proizvodnje.
Koristi koje vam analiza tla pruža
optimizacija troškova gnojidbe
poboljšanje plodnosti
povećani prinosi
profitabilnost proizvodnje
zaštita tla
Ako ste zainteresirani za analizu tla,
obratite nam se, za Vas ćemo napraviti sve potrebno kako bi imali
analizu tla za svoje ARKOD površine….